اساسا LOA با تمام موضوعات درسی هماهنگی دارد. هنگامی که نوبت به موضوعات غیر مدرسه می آید، اجرا کردن آن معمولا ساده تر است: اگر ما بخواهیم یک قدم رقص را به کسی آموزش دهیم، به سختی می توانیم به ایده ای برسیم که بشود یک صفحه وظیفه درسی طراحی کرد. ما اولین قدم را برمی داریم و باهم تمرین می کنیم. با موضوعات مکتبی و با یادگیری زبان غالبا چیزی که سریع به ذهنمان میرسد حل کردن وظایف خانگی(در صورتیکه بخواهیم بیاموزیم) و یا دادن وظایف خانگی (درصورتیکه بخواهیم بیاموزانیم) هست. اما این امر در واقع ناشی از یک سنت مکتبی هست که همیشه همین طور عمل کرده است. همراه با LOA می توانیم مباحث مکتبی را یا عینا همین گونه بیاموزیم و یا هم مانند یک رقص (برای یادگیری) آماده کنیم.